Löner och arvoden

Innehavare av 90-konto har som krav på sig att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål. För Barncancerfonden uppgick denna andel till 86 procent av de totala intäkterna 2016.

De sammanlagda kostnaderna för administration och insamling för innehavare av 90-konto får inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För Barncancerfonden uppgick denna andel till 14 procent 2016.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting.

Beslut om löner och arvoden

Årsmöte

Är Barncancerfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum senast 15 juni varje år. Styrelsens arvoden fastställs varje år vid årsmötet.

Styrelse

Mellan varje årsmöte är Barncancerfondens styrelse högst beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter (se Barncancerfondens stadgar § 8).

Generalsekreterare

Barncancerfonden har ett kansli som leds av en generalsekreterare, vilken verkställer styrelsens beslut. Generalsekreteraren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig men ej löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen. Generalsekreterarens lön beslutas av ordförande i Barncancerfondens styrelse.

Löner och arvoden

Generalsekreteraren
Lön 87 000 kronor/månad
Tjänstepension enligt ITP-plan

Alla anställda på Barncancerfonden har också möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag à 2 700 kronor/år.

Styrelseordförande
Arvode 20 000 kronor/månad (brutto)                                      

Ledamöter
Arvode 15 575 kronor/år

Därutöver ersätter Barncancerfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöterna vid förrättning för Barncancerfondens räkning.